Johtaminen on saanut uusia muotoja informaatioteknologian kehityksen myötä. Johtamismallit ja työmenetelmät ovat muuttuneet virtuaalisemmiksi ja työnteko kaikilla toimialoilla ei ole enää paikka- tai aikasidonnaista. Elämme muutoksen aikaa. Uusien asioiden, työtapojen ja – menetelmien omaksuminen nopeassa tempossa voi olla haasteellista. Johtamismallit muuttuvat yhteiskunnan mukana, toisissa organisaatioissa nopeammin, toisissa verkkaisemmin, mutta kestävän kehityksen kannalta muutos on välttämätön. Digiajan johtamisessa on olennaista informaation  jakaminen, tieto on valtaa. Kommunikoidaan erillaisten sovellusten välityksellä ja hyödynnetään nykytekniikkaa esimiestyössä ja johtamisessa, unohtamatta itse ihmistä.

Johto määrittää  millaista, milloin ja miten teknologiaa sovelletaan tai kehitetään organisaatiossa.  Kaikki yritykset eivät ole vielä omaksuneet nykyteknologian mahdollisuuksia, muutosvastaisuus ja yksinkertaisesti ikärakenne sekä hitaus omaksua uusia toimintatapoja tai menetelmiä jarruttavat kehitystä organisaatiossa. Myös riittämätön perehdytys muutostilanteessa voi olla ongelma, eikä kaikkia teknologian suomia mahdollisuuksia osata edes käyttää. Yrityksiltä ja ihmisiltä vaaditaan entistä suurempaa muutoskykyä ja avoimuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Johtaminen digiajassa on reaaliajassa tiimin luotsaamista. Tämä on suuri haaste muutosjohtamisessa . Johtaminen  perustuu positiiviseen , ennakkoluulottomaan  asenteen ja muutoskykyyn, jossa korostuvat vuorovaikutus ja tunneäly. Tiedon jakaminen ja avoimen  kommunikaation merkitys korostuvat sillä päätöksenteko on nopeaa ja intensiivistä. Esimies näyttää suuntaa, ymmärtää työntekijöiden erilaisia tarpeet ja antaa työssä onnistumisen mahdollisuuden.

Keskeistä esimiestyössä on palautteen antaminen ja motivointi  myös digitaalisessa ympäristössä. Avoin dialogi työntekijän kanssa on virtuaalisessa ympäristössä entistäkin helpompaa. Esimies vaikuttaa ihmiseen ja ihminen esimieheen monin eri tavoin. On helppo lähettää vaatimuksia tehtävistä töistä eri foorumeiden välityksellä, kun vastapuoli ei ole fyysisesti läsnä, mutta toisaalta palautteen antaminenkin voi olla helpompaa.   Esimieheltä vaaditaan  itsekriittisyyttä omaa toimintaansa kohtaan, sillä vaikka virtuaalitodellisuudessa toimittaisiinkin , kyse on yhä edelleen ihmisten johtamisesta ja työntekijän työhyvinvointi on johtajan vastuulla. Digitaalisuuden myötä ei saa unohtaa inhimillisyyttä.